תקנון

 1. אתר "i-o-p.co" להלן: "האתר" הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה אתר להשמעת קבצים קוליים עם הזדמנויות השקעה בחברות פרטיות עבור ציבור הגולשים ברשת האינטרנט.
 2. בעל האתר ומפעילו הינו חברת לופופ בע"מ ח.פ 515576932 , להלן "בעל האתר" – שמשרדו הרשום בתל אביב.
 3. באתר שני סוגי משתמשים :
  א. "משתמש" – אדם אשר גולש באתר ומאזין לקבצים.
  ב. "מפרסם" – אדם או חברה שמפרסם באתר קובץ קולי .
 4. הצעת ההשקעה היא של "המפרסם" ול"בעל האתר" אין ולא תהיה כל אחריות על הצעת השקעה זו.
 5. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין ה"משתמש" וה"מפרסם" ובין "בעל האתר", לכל דבר ועניין.
 6. "משתמש" אינו ראשי לעשות כל שימוש מסחרי בקבצים הקוליים.
 7. "מפרסם" ראשי לעשות כל שימוש שירצה בקובץ הקולי שלו בלבד.
 8. יובהר כי מסמך זה לא מהווה הסכם ההתקשות בין "המפרסם" לבין "בעלי האתר".
 9. במידה ו"משתמש" מבקש ליצור קשר עם "מפרסם" בכדי לבדוק אפשרות השקעה "בעל האתר " יעשה זאת מחוץ לאתר – במיילים או בטלפון.
 10. עצם הקישור בין "המפרסם" ל"משתמש" ע"י "בעל האתר" אינו מטיל על "בעל האתר" כל אחריות מקצועית / משפטית / או אחריות אחרת על תוצאות ההתקשרות בין "המפרסם" למשתמש" . על שני הצדדים לבחון בעצמם את ההתקשרות בינהם וכל האחריות מוטלת עליהם.
 11. "בעל האתר" לא עורך כל בדיקה מקצועית לתכנים המועלים באתר למעט בדיקה כללית בכדי לוודא שבתכנים אין תוכן פוגעני או פלילי אחר.
 12. מובהר כי "בעל האתר" רשאי, על פי שיקול דעתו, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 13. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

אחריות, אבטחה ופרטיות

"בעל האתר" ו/או מי מטעמו נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של "בעל האתר" . אתר "www.i-0-p.co" הינו אתר מאובטח, כלומר, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או, יישארו חסויים ומאובטחים. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של "בעל האתר" להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי "בעל האתר" ו ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "בעל האתר". כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, "בעל האתר" לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. למרות האמור לעיל, "בעל האתר" יהיה רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב "בעל האתר" ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי "בעל האתר" לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי "בעל האתר" צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, "בעל האתר" תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

במידה ו"משתמש "ביקש ליצור קשר עם "מפרסם"  והשאיר לצורך כך את פרטיו , ראשי "בעל האתר" להעביר את פרטיו "למפרסם" זה בלבד.

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר לשירותים המסופקים ע"י האתר  ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של "בעל האתר" במייל או בטלפונים המופיעים באתר.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.